Kreative Trøndelag
Åfjord VGS > Fagtilbud > TILRETTELAGT OPPLÆRING

TILRETTELAGT OPPLÆRING

SPESIALPEDAGOGISK TEAM

Åfjord VGS har et tilbud om tilrettelagt undervisning i ordinær klasse og i gruppe. Tilbudet består av teori og praksis med vekt på veien til voksenlivet og framtidig arbeidssituasjon, tilpasset den enkelte elev, i et nært samarbeid med foresatte. Teamet består av fagleder, spesialpedagoger, Barne- og ungdomsarbeider, psykiatrisk sykepleier og lærlinger i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Teamet har et nært samarbeid med PPT og kommunehelsetjenesten.

 

Særskilt tilrettelagt opplæring

Åfjord videregående skoles visjon er «et sted for inspirasjon, vekst og framtid». I tråd med skolens visjon, og med bakgrunn i Opplæringslova §5-1, tilrettelegger vi for et læringsmiljø ut i fra elevenes muligheter, forutsetninger og behov. For elever med IOP i alle fag og grunnkompetanse som sluttmål, har vi organisert det spesialpedagogiske tilbudet i egne grupper. Personalet utgjør et utfyllende team med god kompetanse sammensatt av lærere, psykiatrisk sykepleier og barne- og ungdomsarbeider samt lærlinge

 

Elevene søkes inn på programfagene skolen tilbyr, og vi legger vekt på samarbeid og godt kontakt med elevens klasse så langt det er formålstjenlig for eleven. Elevene har tre års skoleløp.

Opplæringen tilrettelegges individuelt i grupper, en til en eller i klassen. Hovedfokus for opplæringen er veien til voksenlivet. Vi legger vekt på selvstendighet, sosial kompetanse, sosiale ferdigheter, personlig utvikling, helse og kropp, mitt samfunn, min fritid og egen bolig. Vi underviser i tilpasset matematikk, norsk, engelsk og samfunnsfag. Mye av opplæringen gis i form av ADL-trening i klasserommet, skolens område, skolekjøkkenet, i egen bolig og ved bruk av det tilbudet som finnes i Åfjord kommune. Vi har et tett samarbeid med foreldrene i tillegg til at kommunale instanser og helseinstitusjoner er viktige samarbeidspartnere. 

I første skoleår satses det på utplasseringsuker jamfør klassen. I andre og tredje år blir utplasseringen gjennomført gjennom hele året som en del av arbeidsutprøvingen.


Utskriftsvennlig versjon