Kreative Trøndelag
Åfjord VGS > FOR ELEVER > AKTUELT

AKTUELT

Informasjon til foresatte og ungdom i videregående skole om Ungdata-undersøkelsen i Åfjord 2017

På oppdrag fra Åfjord kommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region midt-Norge (KoRus Midt-Norge) en spørreundersøkelse blant kommunens ungdommer. Formålet er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Resultatene fra undersøkelsen vil kunne danne grunnlag for ungdomspolitikken og det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i Åfjord kommune. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår.

Undersøkelsen foregår på skolen i løpet av uke 17 og 19. Det tar ca. én skoletime å fylle ut spørreskjemaet. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvordan ungdom bruker fritiden sin, om helse og trivsel, betydningen av religion i hverdagen og hva slags forhold de har til skole, venner og voksne i nærmiljøet. Det vil også bli stilt spørsmål om temaer som seksualitet, mobbing, opplevd press, kriminalitet, vold, og rusmidler. I tillegg blir det spurt om bakgrunnsopplysninger, som foreldrenes utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon. Mer utfyllende informasjon finner du på www.ungdata.no. Foresatte som ønsker det, kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte KoRus Midt-Norge.

Les mer


Utskriftsvennlig versjon