Kreative Trøndelag
Åfjord VGS > FOR ELEVER > SKOLESKYSS

SKOLESKYSS

Orientering om skoleskyss skoleåret 2017/2018

 Sør-Trøndelag fylkeskommune har utviklet en nettbasert skoleskyssportal som skal brukes i forbindelse med søknad om skoleskyss.

 Skoleskyssportalen finner dere på følgende nettadresse: https://www.stfk.no/skoleskyss

Her finnes:

-   Lover og regler for skoleskyssen

-   Avstandsberegner

-   Digital søknadsportal

 

Søknad om avstandsskyss, dvs. når avstanden er minst 6 km en veg mellom bosted og skole

Det er i år ingen aldersgrense for å søke om skyss. Dersom elever under 18 år har to adresser, må mor eller far søke om skyss.

Søknad om skoleskyss på bakgrunn av legeerklæring

Søknadsportalen kan også her benyttes, men legeerklæring må sendes pr. post til:

- Sør-Trøndelag fylkeskommune, postboks 2350 Torgard, 7004 Trondheim. (Krav til innhold i en legeattest: må inneholde en beskrivelse av skyssbehovet (buss, privat bil, drosje) relatert til sykdommen/funksjonshemmingen samt angi nødvendig skyssperiode)

Delt bosted

Foresatte som har delt daglig omsorg får ikke behandlet søknaden før begge foreldre har bekreftet botidsfordelingen. Med begrepet delt daglig omsorg forutsettes at eleven bor tilnærmet like mye hos begge foreldre. Likeledes må det være en forutsigbarhet i hvor eleven bor slik at det er mulig å planlegge en skyss, eksempelvis annen hver uke eller to uker av gangen hos hver av foreldrene. Det er ikke et krav om tilnærmet lik botid hos begge foreldre når det søkes om skyss med bakgrunn i legeattest.

 

Søknader som krever manuell behandling vil ha noe lengre behandlingstid:

-Fosterforeldre som søker skyss for sitt barn

-Skyss for elever som bor i barneverninstitusjoner

-Skyss til to bosteder nå eleven er over 18 år.

-Skyss til funksjonshemmede elever som er under 18 år og som bor i egen bolig.

 

Busskortet, som er et t:kort, deles ut på kontoret på skolen eller reåpnes dersom eleven har busskort fra før. Dette er et verdikort som må tas godt vare på. Dersom busskortet går tapt, må skolen få beskjed. Nytt kort koster kr. 150,-


Utskriftsvennlig versjon 

Del