Kreative Trøndelag
Åfjord VGS > Ressurssenter > HMS kurs for ledere 1 dag

HMS kurs for ledere 1 dag

HMS kurs for ledere 1 dag

Kurssted: Åfjord vg skole:

Tidspunkt: kl 08.30 - 15.30

Kurset settes opp i samarbeid med Fosen Bedriftshelsetjenste.
instruktør: Christer Eik

Påmelding til  el tlf 72811130. 
Maks 15 deltakere. 

Målgruppe: Bedriftens øverste leder, mellomleder(e) og styreleder kan også ha nytte av kurset.
Kurset dekker krav til lovpålagt kurs for ledere, etter AML § 3-5.

"Det er leders ansvar og sørge for et godt arbeidsmiljø og at ansatte trives og ikke påføres skader/belastninger på arbeidsplassen. Kurset vil ta opp de temaene som er relevante og skal gi lederen kompetanse til å ivareta HMS-arbeidet i bedriften på en god måte. Marit Bogen, BHT"

Kurset settes opp i samarbeid med Fosen Bedriftshelsetjeneste SA http://fosenbht.no/hendelse/hms-kurs-for-ledere-2/

Mer informasjon: http://www.afjord.vgs.no/Ressurssenter/HMS-kurs-for-ledere-1-dag/

Om endringer i AML fra 1.7.2015, se http://fosenbht.no/2015/04/endringer-i-arbeidsmiljoloven-fra-1-juli/

Formål:

  • Gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
  • Bidra til at arbeidsgiver blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø, sikkerhet og velferd blir ivaretatt i virksomheten.
  • Bidra til at arbeidsgiver driver godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennom dialog, bred medvirkning og partssamarbeid.
  • Bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet blir integrert i planleggings- og beslutningsprosesser i virksomheten, herunder også omstillingsprosesser.
  • Sette arbeidsgiver i stand til og aktivt bruke arbeidsmiljøloven og dens forskrifter for å fremme en kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet for å sikre arbeidstakerne et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
  • Gi arbeidsgiver kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og utvikling av et godt arbeidsmiljø i egen virksomhet.

Faglig ansvarlig: Fosen Bedriftshelsetjeneste (http://fosenbht.no/)

Mer om målgruppe og innhold:

Hvem har plikt til gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid?

I utgangspunktet er det daglig leder som sysselsetter ansatte som er lovpålagt kurset, men det vi ser når Arbeidstilsynet er ute på tilsyn er at linjeledere (mellomledere), anleggsledere/bas på anlegg i økende grad blir pålagt slik opplæring. Disse er dermed i målgruppa.
Lovkravet er uansett foretaksform og næringsvirksomhet, både priv og offentlig.
Det som begrenser er om enhar ansatte eller ikke.

Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.

Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere, skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetmessig forsvarlig måte, jf. arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav b.

Selvst. næringsdrivende uten ansatte (enkeltmannsforetak) er ifølge formskriften ikke pålagt slik opplæring, men så snart vedkommende får ansatte, kommer de innom lovkravet. Grensen for lovkravet er min. 1 ansatt.

Endringer i AML (fra 1.7.2015) tas inn i kurset.

ref. Marit Bogen, Fosen Bedriftshelsetjeneste SA

 

Historikk: Siste kurs gjennomført  21.03.17, 14.06.16


Utskriftsvennlig versjon 

Del